تبلیغات
.:| سِتـ طُوریـ |:. - .:| رآیِگآنـ ، آیکُنـ |:.

.:| رآیِگآنـ ، آیکُنـ |:.

دوشنبه 27 دی 1395 03:13 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| رآیِگآنـ |:. ،
هآیـ
یهِـ آیکُنـ دیهِـ
یِکَمـ بُزُرگـ تَرهِـ
رآیگآنهِـوَلیـ خَبَر بِدینـاینَمـ کُدِشـ
Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظ